Certyfikaty

Świadectwo uznania laboratorium przez UDT

Urząd Dozoru Technicznego poświadcza, że ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ul. Czarodzieja 12, 03-116 Warszawa spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych. Zakres uznania: Badania wizualne, badania penetracyjne, badania magnetyczno-proszkowe, badania ultradźwiękowe, badania prądami wirowymi, pomiar twardości metali, badania metalograficzne, badania metodą WIT, pomiary zawartości ferrytu.

certyfikat UDT