O firmie

DIAGNOSTYKA - INNOWACYJNOŚĆ - JAKOŚĆ

Projekt UE INGA

Fundusze europejskie

Informujemy, iż firma ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Warszawską realizuje projekt pn. Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.

Projekt jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego", Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałania 4.1.1 "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" Wspólne Przedsięwzięcie INGA Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

  • Całkowita wartość projektu: 5 216 180,00 PLN
  • Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 163 231,38 PLN

Cel projektu: Przeprowadzenie prac B+R, w rezultacie których opracowana zostanie technologia nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.

Efekt realizacji projektu: Opracowanie efektywnej technologii monitorowania sieci przesyłowej gazu.