Aktuality

Dofinancovanie projektu z fondov EÚ

Európske fondy

Oznamujeme, že spoločnosť ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. realizuje projekt " Vyvinutie technológie pre odbornú diagnostiku energetických a priemyselných konštrukcií pomocou špecializovanej technologickej platformy a adaptívnych algoritmov?. Projekt je financovaný v rámci " Priority a využitia činnosti v oblasti skúšania a vývoja v ekonomike?, aktivita 1.2 "Činnosť podnikov v oblasti skúšania a vývoja?, typ projektov: ?Projekty v oblasti skúšania a vývoja".
Celková hodnota projektu:  1 126 771,24 PLN
Hodnota dofinancovania:  608 554,91 PLN

Cieľom projektu je vykonať práce v oblasti skúšania a vývoja, vďaka ktorým sa vyvinie množstvo technologických riešení potrebných na výstavbu špecializovanej technologickej platformy používajúcej adaptívne algoritmy a obsahujúcej tri kľúčové komponenty na zvýšenie rýchlosti a presnosti skúšok teplovýmenných zariadení metódou vírivých prúdov:
- archivačný modul obsahujúci databázu zozbieranú počas skúšania a modul na podávanie správ o stave zariadenia,
- modul pre automatizovanú a autonómnu kontrolu diagnostikovaných prvkov,
- modul presnosti merania.